Polityka prywatności i regulamin

§ 1. Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług elektronicznych przez Serwis Makijaz.edu.pl dostępny pod adresem internetowym http://makijaz.edu.pl/ (zwany dalej jako Serwis)
2. Regulamin dla Klientów określa zasady współpracy pomiędzy Usługodawcą a Klientem. Korzystanie z serwisu Makijaz.edu.pl, w tym przeglądanie jego zawartości oraz kupowanie za jego pomocą kursów makijażu, oznacza znajomość, akceptację i zobowiązanie do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Właścicielami i administratorami Serwisu są Ilona Szalak i Ewelina Wadowska prowadzące  działalność gospodarczą pod firmą MUA s.c. ul. Warszawska 51, 20-803 Lublin, NIP: 7123295522 REGON: 361242982, wpisaną w  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zwany dalej Usługodawcą.
4. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. nr 144, poz.1204).
5. Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania portalu szkoleniowego działającego pod adresem internetowym http://makijaz.edu.pl/. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów portalu Makijaz.edu.pl/ , a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności właściciela Portalu, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy potencjalny Klient Serwisu z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Rejestracja w Serwisie i dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją zasad Regulaminu.
6. Regulamin oraz jego załączniki staje się integralną częścią umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą oraz Klientem.§ 2. Składanie rejestracji
1. Klientem może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych wykazująca wolę przystąpienia do odbycia kursu makijażu online, która za pośrednictwem Serwisu, dokonuje zakupu kursu makijażu online.
2. Posiadanie konta w serwisie przez Klienta jest niezbędnym warunkiem do zakupienia kursu makijażu online. Założenie konta następuje poprzez wypełnienie udostępnionego w serwisie Makijaz.edu.pl formularza przystąpienia.
3. Klient korzystający z serwisu Makijaz.edu.pl jest odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy swojego loginu (nazwy konta) oraz hasła, jak również przyjmuje ograniczenia wynikające z dostępu do swojego komputera, konta bankowego i karty kredytowej wobec osób trzecich, akceptując tym samym odpowiedzialność za wszystkie czynności wykonywane w ramach swojego konta lub hasła.
4. Po zaakceptowaniu wypełnionego w serwisie Makijaz.edu.pl formularza przystąpienia na podany w nim adres poczty elektronicznej (zwanej dalej: e-mail) Klienta, wysyłany jest list elektroniczny z  informacją o założonym koncie. § 3. Procedura zakupu usługi.

1. Użytkownik serwisu wypełnia elektroniczny formularz podając: imię, nazwę Użytkownika, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, nr telefonu oraz hasło.
2. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie i założenia konta, zaakceptowania Regulaminu i przystąpienia do korzystania z Usług.
3. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym, za pośrednictwem Serwisu, następuje z momentem dokonania przez Klienta zapłaty ceny za usługę. Jeżeli płatność nie zostanie przez Klienta  uiszczona, umowa nie dochodzi do skutku.
4. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą loginu i hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej loginu lub hasła.
5. Czas dostępu do kursu to 60 dni od momentu zakupu.

§4. Płatności

1.Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a. Płatność przelewem na konto bankowe Usługodawcy o numerze 47 1140 2004 0000 3402 7569 7183 ,
b. Przelew zgodnie z podana poniżej procedurą,
c. Poprzez system płatności Przelewy24.pl,

2.W razie wybrania opcji płatności elektronicznych zamówienie uważane jest za złożone skutecznie z chwilą otrzymania przez Usługodawcę z Systemu Płatności pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej, o czym Usługodawca informuje Użytkownika poprzez wyświetlenie na ekranie stosownego komunikatu. W razie otrzymania negatywnej odpowiedzi autoryzacyjnej zamówienie nie może zostać zrealizowane, o czym Użytkownik zostaje niezwłocznie poinformowany poprzez komunikat wyświetlający się na ekranie. W takiej sytuacji Użytkownik zachowuje możliwość dokończenia zamówienia poprzez wybór innej formy płatności.

§7. Warunki reklamacji

1.Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres Usługodawcy:

MUA s.c.
ul.Warszawska 51
20-803 Lublin

lub za pomocą adresu e-mail elektronicznej kontakt@mua.pl, bądź zgłoszenia reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej: http://makijaz.edu.pl/, wpisując w temacie wiadomości: „Reklamacja”.
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, numer telefonu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.

§ 8. Prawo do odstąpienia od umowy / Zwrot produktów

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, w terminie dziesięciu dni(14 dni) od dokonania rezerwacji usługi, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
2. W przypadku zawarcia umowy na odległość, której przedmiotem jest usługa, 10-dniowy termin do odstąpienia od umowy liczy się od dnia jej zawarcia i przysługuje konsumentowi tak długo, jak długo usługa ta nie zacznie być świadczona.
3. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Klient zobowiązany jest sporządzić i przesłać do Usługodawcy, na adres:
MUA s.c. ul. Warszawska 51, 20-803 Lublin
lub za pomocą adresu e-mail elektronicznej kontakt@mua.pl wpisując w temacie wiadomości: „Odstąpienie od umowy” stosowne, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór takiego oświadczenia dostępny jest pod adresem: kontakt@mua.pl
4. Udostępnienie przez Usługodawcę wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 2, w żaden sposób nie zobowiązuje Klienta, w przypadku woli odstąpienia od umowy, do złożenia oświadczenia o treści objętej wzorem. Wzór ten stanowi jedynie przykład oświadczenia, którym Klient może, ale nie musi się kierować składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
5. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w tym terminie.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta, Klient otrzymuje zwrot całej płatności przelewem elektronicznym przez Usługodawcę na konto bankowe Klienta. Zlecenie zwrotu płatności przez Usługodawcę nastąpi nie później niż w terminie 72 h roboczych od dnia otrzymania przez Klienta informacji o odstąpieniu od umowy .

§9. Prawa autorskie

1.Wszystkie treści, materiały, pliki video oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością naszej firmy. Są chronione prawem autorskim, które przysługuje MUA s.c., ul. Warszawska 51, 20-803 Lublin.
2.Zabronione jest kopiowanie, przetwarzanie, udostępnianie, powielanie, rozpowszechnianie wszelkich treści, materiałów, elementów graficznych, plików video.
3. Za złamanie §9 punktu 2 i 3 grozi kara grzywny w wysokości 100,000 PLN tytułem zadośćuczynienia za naruszenie praw autorskich zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych Art. 115.

§10. Polityka prywatności

1.Usługodawca przestrzega zasad poszanowania prywatności wszystkich swoich Klientów.
2.Żadne dane osobowe Klientów nie są zbierane bez ich wiedzy i wyraźnej zgody. W trakcie rejestracji w Serwisie Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych.
3.Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe Klientów zabezpieczone były w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych osobom trzecim. Usługodawca nie ujawnia osobom trzecim danych osobowych Klientów jeśli nie wyrażą na to wyraźnej zgody.
4.Portal wykorzystuje cookies do poprawnego funkcjonowania i optymalizowania pod kątem wygody Klienta. Portal nie wykorzystuje cookies do pobierania informacji z komputera Klienta.
5.Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
6.Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
7. Dane Klientów będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne z uwagi na zakres zgody udzielonej przez Klienta na mocy niniejszego Regulaminu, a następnie zostaną usunięte z systemu.
8.Klient ma prawo i obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie jakichkolwiek danych.

§ 11. Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271) oraz ustawa o świadczeniu usług na odległość z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204).
2.Wszelkie spory wynikłe będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu.
3.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu jego publikacji na stronach Serwisu.

Newsletter regulamin

Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, MUA s.c., siedziba Al. Warszawska 51, 20-803 Lublin, zwany dalej MUA.pl publikuje poniżej regulamin newslettera:

1. usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez MUA.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.
2. dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna
3. newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o konkursach, wydarzeniach i nowościach MUA.pl poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego
4. każda osoba rejestrującą się na stronie https://makijaz.edu.pl/ zgadza się na otrzymywanie newslettera od firmy MUA s.c.
5. MUA.pl nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim
6. użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera, subskrypcję można anulować, wysyłając email na adres kontakt@mua.pl z prośbą o anulowanie newslettera.
7. MUA.pl zastrzega sobie prawo do:
a. czasowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu)
b. zmian w regulaminie bez konieczności informowania użytkowników
c. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny.